Algemene voorwaarden – Bliss Your Body (23 maart 2022)

 

A. Begrippen
1. Bliss Your Body: de opdrachtnemer, vertegenwoordigd door Wendy Doeleman. Ten behoeve van de leesbaarheid spreek ik in dit document vanaf lid C (ook) in de ik-vorm.
2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die aan een training deelneemt. Ten behoeve van de leesbaarheid wordt de deelnemer in dit document vanaf lid C met ‘jij’ aangesproken.
3. Training: workshop, training, cursus, opleiding, online-programma of enige andere bijeenkomst/vorm voor particulieren in groepsverband met als doel het overbrengen en vergroten van kennis en vaardigheden en het bevorderen van persoonlijke en professionele groei.
4. Begeleider(s): Wendy en teamleden/assistenten
5. Teamleden: Wendy en assistenten
6. Voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden

B. Toepasselijkheid
1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, (rechts)handelingen en overeenkomsten van Bliss Your Body.
2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden worden door Bliss Your Body uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd.
3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel D lid 1 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

C. Informatieverstrekking & privacy
1. De informatie over trainingen die jij als (potentiële) deelnemer op de website, in brochures of in andere vormen van communicatie kunnen vinden, is zo waarheidsgetrouw en accuraat mogelijk.
2. Ik respecteer de reclamecode voor cursussen. Dit houdt in dat beschrijvingen van trainingen (reclame) een zo correct mogelijk beeld geven van Bliss Your Body en van de trainingen zelf. Het houdt ook in dat ik in reclame geen resultaten beloof die niet haalbaar zijn. Tevens houdt het in dat ik andere organisaties met een vergelijkbaar aanbod als concurrent respecteer en dat ik mij onthoud van agressieve competitieve uitingen.
3. Ik doe al het mogelijke om te voldoen aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het privacybeleid van Bliss Your Body staat beschreven in de privacyverklaring die via www.blissyourbody.nl is in te zien.

D. Inschrijving en bevestiging training
1. Inschrijving voor een training gebeurt per e-mail, via een ticketshop of (bij online-cursussen) via de winkelwagen op de website.
2. Bij inschrijving via de winkelwagen op de website of per e-mail ontvang je een bevestiging per e-mail. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende training tot stand.
3. Bij inschrijving via de ticketshop ontvang je een ticket van de ticketshop. Met het ontvangen van dit ticket komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende training tot stand.
4. Na inschrijving voor een training heb je een wettelijke bedenktijd van 14 werkdagen. Binnen deze periode kan de inschrijving zonder consequenties worden teruggetrokken

E. Prijzen van trainingen
1. Bij inschrijving gelden de prijzen zoals deze staan vermeld op www.blissyourbody.nl.
2. Bij aanmelding voor een training op basis van een aanbieding gelden de prijzen als vermeld in de aanbieding.
3. In de trainingsprijs is materiaal of literatuur inbegrepen, tenzij anders vermeld.
4. De trainingsprijzen zijn inclusief 9 of 21% btw, uitgezonderd het (na)scholingsaanbod waarvoor btw-vrijstelling geldt. Bliss Your Body is voor de vrijstelling van dit aanbod geregistreerd bij het CRKBO.
5. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden zoals hogere kosten voor locaties tussentijds worden aangepast.
6. Prijzen kunnen worden aangepast bij wijzigingen in het btw-regime en/of de hoogte van de geldende btw-tarieven

F. Betalingen door deelnemers

Aanmelding via de ticketshop of via de winkelwagen op de website (online):
1. Na aanmelding voor een training via de ticketshop of winkelwagen ontvang je automatisch per e-mail een bevestiging van betaling.
2. Indien gewenst kun je voor betalingen via de ticketshop een factuur inclusief btw aanvragen.

Aanmelding per e-mail:
1. Na aanmelding voor een training per e-mail ontvang je binnen twee werkdagen een verzoek tot betaling via een factuur.
2. Je dient vóór de vermelde datum te betalen door middel van storting op een door Bliss Your Body aangewezen bankrekening. Deze staat in de factuur vermeld.
3. Indien je niet hebt betaald vóór de vermelde datum, behoud ik mij het recht om deelname aan de training te weigeren.

G. Annuleringen door deelnemers
Annuleren van korte trainingen (avondworkshops, dagworkshops, korte cursussen):
1. Als je tot 21 dagen voor een training annuleert, hoef je niets te betalen c.q. stort ik het reeds betaalde bedrag aan je terug.
2. Als je annuleert tussen 21 dagen en 7 dagen voor een training betaal je 50% van het verschuldigde bedrag. Deze betalingsverplichting geldt ook als je nog niet had betaald.
3. Als je annuleert binnen 7 dagen voor de training krijg je geen geld teruggestort of dien je het hele bedrag te betalen, indien je nog niet had betaald.
4. Als je annuleert, mag je na overleg met en toestemming van mij, kosteloos iemand anders die voldoet aan de eisen (soms: ervaring, gender) in jouw plaats laten deelnemen.
5. Voor trainingen zoals de avondcursus die bestaan uit verschillende dagen geldt de datum van de eerste dag als peildatum. Als je na deze eerste dag annuleert, stort ik geen geld terug.

Annuleren van meerdaagse retreats en de Intensive Tantra Training level 1 en level 2:
1. Als je tot 8 weken voor de start van een training annuleert, stort ik het reeds betaalde bedrag aan je terug minus 25 Euro administratiekosten. Bij de Intensive Tantra Training geldt de datum van de online startbijeenkomst als de startdatum.
2. Als je annuleert tussen 8 en 6 weken voor de start van de training wordt 25% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht. Deze betalingsverplichting geldt ook als er nog niet betaald was.
3. Als je annuleert tussen 6 weken en 21 dagen voor de start van de training wordt 50% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht. Deze betalingsverplichting geldt ook als er nog niet betaald was.
4. Als je in de periode van 21 dagen vóór de start van de training annuleert, dien je het gehele verschuldigde bedrag te betalen minus de kosten voor verblijf indien deze bij de locatie nog geannuleerd kunnen worden. Deze betalingsverplichting geldt ook als er nog niet betaald was.
5. Als je annuleert, kun je, na overleg met en toestemming van mij, iemand anders die voldoet aan de toelatingseisen in jouw plaats laten aanmelden. Hierbij wordt 25 Euro aan administratiekosten ingehouden op het terug te storten bedrag.
6. Voor trainingen (zoals de Intensive) die bestaan uit verschillende dagen of modules geldt de datum van de online startbijeenkomst als startmoment.

H. Annuleringen door Bliss Your Body
1. Ik heb te allen tijde het recht een training te annuleren. Je wordt hierover zo snel mogelijk op de hoogte gesteld.
2. Indien mogelijk bied ik je bij annulering van een training een alternatief aan. Indien je hiervan gebruik maakt wordt het bedrag niet teruggestort of wordt het, indien van toepassing, verrekend. Als je hier geen gebruik van maakt zal ik het door jou betaalde bedrag binnen 7 dagen terugstorten.

I. Gedrag en grenzen
1. Aan het begin van iedere training bespreekt de begeleider de gewenste omgangsregels met de aanwezigen. Hij of zij benoemt dat we van iedereen verwachten dat zij transparant zijn over hun wensen en grenzen en dat zij in het contact met anderen zo veel mogelijk afgestemd zijn. Ook wordt het belang van vertrouwelijkheid benadrukt. Van iedereen en dus ook van jou als deelnemer vragen we expliciet om in te stemmen met het verzoek om buiten de training geen namen van en/of persoonlijke informatie over andere deelnemers te noemen.
2. Als teamleden bieden we warme en betrokken begeleiding. Het contact tussen ons en jou is echter niet romantisch noch erotisch van aard.
3. Als teamleden gaan wij tijdens een training of in de 6 weken na een training geen intieme/seksuele relatie aan met jou als deelnemer.
4. Als je als deelnemer de gecommuniceerde afspraken of grenzen niet respecteert of anderszins ongepast gedrag vertoont, hebben we het recht om je te vragen de training te verlaten, dan wel je de toegang tot een volgende training te weigeren. Dit gebeurt zonder terugbetaling van de betaalde kosten.
5. Als je als deelnemer ontevreden bent over het gedrag van een of meerdere teamleden, dan staat in de Klachtenregeling (zie bijlage) vermeld wat je dan kunt doen.
6. Als Bliss Your Body onderschrijven we de Ethische Gedragscode zoals geformuleerd door TantraWijzer (www.tantrawijzer.nl).

J. Aansprakelijkheid

1. Voor iedere workshop of training vragen we je om het te melden als je gezondheids-problemen of psychische problemen hebt.
2. Bij langere trainingen zoals de Intensive Tantra Training vul je een uitgebreide vragenlijst in over je gezondheid, psychische gesteldheid, medicijngebruik, levenservaringen, ervaring in tantra, wensen en zorgen ten aanzien van de training.
3. Teamleden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of in verband met deelname aan een training van ons, tenzij aan mij of aan een van de teamleden opzet of grove schuld kan worden verweten.
4. Teamleden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door het annuleren van een training.
5. Indien teamleden op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1, 2, 3 of 4 wel aansprakelijk zijn voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
6. Indirecte schade wordt niet vergoed.

K. Klachtenregeling
Ik hanteer de in de bijlage bij deze Algemene Voorwaarden opgenomen Klachtenregeling. Ter afhandeling van klachten ben ik lid van Klachtenportaal ZORG.

L. Intellectueel eigendom
1. Het verstrekte materiaal bij een training wordt jouw eigendom. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de inhoud van de training, het materiaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de training worden door mij voorbehouden.
2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van mij ben je niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte materiaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen. Het doorsturen van onderdelen uit online-programma’s naar derden is bijvoorbeeld niet toegestaan.

M. Toepasselijk recht
1. Op alle aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Bliss Your Body en overeenkomsten tussen Bliss Your Body en de deelnemer is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een inschrijving, aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij de wet anders voorschrijft.

Aldus vastgesteld op 23 maart 2022 te Zeist.

Bliss Your Body
wendy@blissyourbody.nl

KvK nr: 30171329

 

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief.
Je ontvangt gratis het Shiva Shakti Spel, waarin je kennismaakt met allerlei actieve meditaties!

Dank je wel! Check je mailbox om je aanmelding te bevestigen.