A. Begrippen
1. Bliss Your Body: de opdrachtnemer, vertegenwoordigd door Wendy Doeleman. Ten behoeve van de leesbaarheid spreek ik in dit document vanaf lid C (ook) in de ik-vorm.
2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die aan een training deelneemt. Ten behoeve van de leesbaarheid wordt de deelnemer in dit document vanaf lid C met ‘jij’ aangesproken.
3. Training: workshop, training, cursus, opleiding, online-programma of enige andere bijeenkomst/vorm voor particulieren in groepsverband met als doel het overbrengen en vergroten van kennis en vaardigheden en het bevorderen van persoonlijke en professionele groei.
4. Begeleider(s): Wendy en teamleden/assistenten.
5. Voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden.

B. Toepasselijkheid
1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, (rechts)handelingen en overeenkomsten van Bliss Your Body.
2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden worden door Bliss Your Body uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd.
3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel D lid 1 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

C. Informatieverstrekking & privacy
1. De informatie over trainingen die jij als (potentiële) deelnemer op de website, in brochures of in andere vormen van communicatie kunnen vinden, is zo waarheidsgetrouw en accuraat mogelijk.
2. Ik respecteer de reclamecode voor cursussen. Dit houdt in dat beschrijvingen van trainingen (reclame) een correct beeld geven van Bliss Your Body en van de trainingen zelf. Het houdt ook in dat ik in reclame geen resultaten beloof die niet haalbaar zijn. Tevens houdt het in dat ik andere organisaties met een vergelijkbaar aanbod als concurrent respecteert en dat ik mij onthoud van agressieve competitieve uitingen.
3. Ik doe al het mogelijke om te voldoen aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het privacybeleid van Bliss Your Body staat beschreven in de privacyverklaring die via www.blissyourbody.nl is in te zien.

D. Inschrijving en bevestiging training
1. Inschrijving voor een training gebeurt per e-mail, via een ticketshop of via de winkelwagen op de website (dit geldt voor online-cursussen). Bij ieder evenement staat vermeld hoe de inschrijving verloopt.
2. Bij inschrijving via de winkelwagen op de website of per e-mail ontvang je een bevestiging per e-mail. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende training tot stand.
3. Bij inschrijving via de ticketshop ontvang je een ticket van de ticketshop. Met het ontvangen van dit ticket komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende training tot stand.
4. Na inschrijving voor een training heb je een wettelijke bedenktijd van 14 werkdagen. Binnen deze periode kan de inschrijving zonder consequenties worden teruggetrokken.

E. Prijzen van trainingen
1. Bij inschrijving gelden de prijzen zoals deze staan vermeld op www.blissyourbody.nl.
2. Bij aanmelding voor een training op basis van een aanbieding gelden de prijzen als vermeld in de aanbieding.
3. In de trainingsprijs is materiaal of literatuur inbegrepen, tenzij anders vermeld.
4. De trainingsprijzen zijn inclusief 9 of 21% btw, uitgezonderd het (na)scholingsaanbod waarvoor btw-vrijstelling geldt. Bliss Your Body is voor de vrijstelling van dit aanbod geregistreerd bij het CRKBO.
5. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
6. Prijzen kunnen worden aangepast bij wijzigingen in het btw-regime en/of de hoogte van de geldende btw-tarieven.

F. Betalingen door deelnemers
Aanmelding via de ticketshop of via de winkelwagen op de website (online):
1. Na aanmelding voor een training via de ticketshop of winkelwagen ontvang je automatisch per e-mail een bevestiging van betaling.
2. Indien gewenst kun je voor betalingen via de ticketshop bij mij een factuur inclusief btw aanvragen.

Aanmelding per e-mail:
1. Na aanmelding voor een training per e-mail ontvang je binnen twee werkdagen een verzoek tot betaling via een factuur.
2. Je dient vóór de vermelde datum te betalen door middel van storting op een door Bliss Your Body aangewezen bankrekening. Dit staat in de factuur vermeld.
3. Indien je niet hebt betaald vóór de vermelde datum, behoud ik mij het recht om deelname aan de training te weigeren.

G. Annuleringen door deelnemers
Annuleren van korte trainingen (avondworkshops, dagworkshops, avondcursussen):
1. Als je tot 21 dagen voor een training annuleert, hoef je niets te betalen c.q. stort ik het reeds betaalde bedrag aan je terug.
2. Als je annuleert tussen 21 dagen en 7 dagen voor een training betaal je 50% van het verschuldigde bedrag. Deze betalingsverplichting geldt ook als je nog niet had betaald.
3. Als je annuleert binnen 7 dagen voor de training krijg je geen geld teruggestort of dien je het hele bedrag te betalen, indien je nog niet had betaald.
4. Als je annuleert, mag je na overleg met en toestemming van mij, kosteloos iemand anders die voldoet aan de eisen (soms: ervaring, gender) in jouw plaats laten deelnemen.
5. Voor trainingen zoals de avondcursus die bestaan uit verschillende dagen geldt de datum van de eerste dag als peildatum. Als je na deze eerste dag annuleert, stort ik geen geld terug.

Annuleren van meerdaagse retreats en de Intensive Tantra Training:
1. Als je tot 8 weken voor de start van een training annuleert, hoef je niets te betalen c.q. stort ik het reeds betaalde bedrag aan je terug.
2. Als je annuleert tussen 8 en 6 weken voor de start van de training wordt 25% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht. Deze betalingsverplichting geldt ook als er nog niet betaald was.
3. Als je annuleert tussen zes weken en 21 dagen voor de start van de training wordt 50% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht. Deze betalingsverplichting geldt ook als er nog niet betaald was.
4. Als je in de periode van 21 dagen vóór de start van de training annuleert, dien je het gehele verschuldigde bedrag te betalen minus de kosten voor verblijf indien deze bij de locatie nog geannuleerd kunnen worden. Deze betalingsverplichting geldt ook als er nog niet betaald was.
5. Als je annuleert, kun je, na overleg met en toestemming van mij, iemand anders die voldoet aan de toelatingseisen in jouw plaats laten aanmelden. Hierbij wordt 50 Euro aan administratie-kosten ingehouden op het terug te storten bedrag.
6. Voor trainingen (zoals de Intensive) die bestaan uit verschillende dagen of modules geldt de datum van de eerste dag of module als peildatum. Bij annulering na deze eerste dag of module wordt geen geld teruggestort.

H. Annuleringen door Bliss Your Body
1. Ik heb te allen tijde het recht een training te annuleren. Je wordt hierover zo snel mogelijk op de hoogte gesteld.
2. Indien mogelijk bied ik je bij annulering van een training een alternatief aan. Indien je hiervan gebruik maakt wordt het bedrag niet teruggestort of wordt het, indien van toepassing, verrekend. Als je hier geen gebruik van maakt zal ik het door jou betaalde bedrag binnen 7 dagen terugstorten.

I. Gedrag en grenzen
1. Aan het begin van iedere training bespreken de teamleden de gewenste omgangsregels. We benoemen dat we van teamleden én deelnemers verwachten dat zij transparant zijn over hun wensen en grenzen en dat zij in het contact met anderen zo veel mogelijk afgestemd zijn. Ook wordt het belang van vertrouwelijkheid benadrukt. Van iedereen en dus ook jou als deelnemer vragen we expliciet om in te stemmen met het verzoek om buiten de training geen namen van en/of persoonlijke informatie over andere deelnemers te noemen.
2. Als teamleden bieden we warme en betrokken begeleiding die puur professioneel is. Het contact tussen ons en jou is niet romantisch noch erotisch van aard.
3. Als teamleden gaan wij tijdens een training of in de zes weken na een training geen intieme/seksuele relatie aan met jou als deelnemer.
4. Als je als deelnemer de gecommuniceerde afspraken of grenzen niet respecteert of anderszins ongepast gedrag vertoont, hebben we het recht om je te vragen de training te verlaten, dan wel je de toegang tot een volgende training te weigeren. Dit gebeurt zonder terugbetaling van de betaalde kosten.
5. Als je als deelnemer ontevreden bent over het gedrag van een of meerdere teamleden, dan staat in de Klachtenregeling (zie bijlage onderaan) vermeld wat je dan kunt doen.
6. Als Bliss Your Body onderschrijven we de Ethische Gedragscode zoals geformuleerd door TantraWijzer (www.tantrawijzer.nl).

J. Aansprakelijkheid

1. Bij een training die langer dan een dagdeel duurt, onderteken je als deelnemer van te voren of bij aankomst een formulier waarin je o.a. verklaart dat je volledig verantwoordelijk voor jezelf en je gedrag bent. Iedere deelnemer is verplicht om belangrijke gezondheidsproblemen, psychische problemen en medicijngebruik op dit formulier aan te geven. Als je vaker komt, gaan we er vanuit dat je een nieuw formulier invult indien zich belangrijke wijzigingen in je situatie hebben voorgedaan.
2. Ik ben niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of in verband met deelname aan een training van mij, tenzij aan mij of aan een van de teamleden opzet of grove schuld kan worden verweten.
3. Ik ben niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door het annuleren van een training.
4. Indien ik op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1, 2 of 3 wel aansprakelijk ben voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
5. Indirecte schade wordt door mij niet vergoed.

K. Klachtenregeling
Ik hanteer de in de bijlage bij deze Algemene Voorwaarden opgenomen Klachtenregeling. Ter afhandeling van klachten ben ik lid van Klachtenportaal ZORG.

L. Intellectueel eigendom
1. Het eventueel verstrekte materiaal bij een training wordt jouw eigendom. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de inhoud van de training, het materiaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de training worden door mij voorbehouden.
2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van mij ben je niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte materiaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen. Het doorsturen van onderdelen uit online-programma’s naar derden is bijvoorbeeld niet toegestaan.

M. Toepasselijk recht
1. Op alle aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Bliss Your Body en overeenkomsten tussen Bliss Your Body en de deelnemer is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een inschrijving, aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij de wet anders voorschrijft.

Aldus vastgesteld op 6 februari 2020 te Bilthoven.

Bliss Your Body
wendy@blissyourbody.nl

KvK nr: 30171329


Bijlage Algemene Voorwaarden – Klachtenregeling


Hoe ga ik om met klachten?

Ik (Wendy Doeleman, Bliss Your Body) wil zo transparant mogelijk naar jou als (potentiële) deelnemer van een workshop of training zijn. Hiervoor is informatie op mijn website www.blissyourbody.nl beschikbaar. Ook ontvang je als deelnemer ongeveer een week voor een workshop of training een e-mail waarin in grote lijnen vermeld staat wat je mag verwachten. Tijdens workshops en trainingen werk ik met een zo groot mogelijk zorgvuldigheid.

Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over de gang van zaken rond de inschrijving, de inhoud van een workshop of training, mijn handelen of dat van een van mijn teamleden of wat dan ook.

Ik nodig je uit om onvrede of een klacht altijd als eerste (direct) bij mij te uiten. Dit kan in eerste instantie telefonisch of persoonlijk, maar dient uiteindelijk in ieder geval ook schriftelijk (mag per mail) te gebeuren. Hoe sneller je iets meldt, hoe gemakkelijker het meestal is om er samen uit te komen. Ik bekijk je klacht zo spoedig mogelijk en zal binnen twee weken contact met je opnemen om over de klacht van gedachten te wisselen. Mijn streven is om zo snel mogelijk tot een bevredigende uitkomst te komen.

Als we er samen niet uitkomen óf als je je klacht niet direct bij mij wilt melden, kun je contact opnemen met Klachtenportaal ZORG. Hier ben ik bij aangesloten. Deze organisatie kan je ondersteunen middels een Klachtenfunctionaris. Op www.klachtenportaalzorg.nl vind je de spelregels en stappen die je kunt ondernemen.

ID lidmaatschap Wendy Doeleman: 11788

Artikel M uit de Algemene Voorwaarden is eveneens van toepassing op deze klachtenregeling.

Bliss Your Body
info@blissyourbody.nl

KvK nr: 30171329

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief.
Je ontvangt gratis het Shiva Shakti Spel, waarin je kennismaakt met allerlei actieve meditaties!

Dank je wel! Check je mailbox om je aanmelding te bevestigen.