Algemene voorwaarden – Trainingen & online aanbod

 1. Begrippen
  1. Bliss Your Body: de opdrachtnemer, vertegenwoordigd door Wendy Doeleman.
  2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die aan een training deelneemt.
  3. Training: workshop, training cursus, opleiding, online-programma of enige andere bijeenkomst/vorm voor particulieren in groepsverband met als doel het overbrengen en vergroten van kennis en vaardigheden en het bevorderen van persoonlijke en professionele groei.
  4. Begeleider(s): Wendy en teamleden/assistenten.
  5. Voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden.
 2. Toepasselijkheid
  1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, (rechts)handelingen en overeenkomsten van Bliss Your Body.
  2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden worden door Bliss Your Body uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd.
  3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel D lid 1 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
  4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.
 3. Informatieverstrekking & privacy
  1. De informatie over trainingen die (potentiële) deelnemers op de website, in brochures of in andere vormen van communicatie kunnen vinden, is zo waarheidsgetrouw en accuraat mogelijk.
  2. Bliss Your Body respecteert de reclamecode voor cursussen. Dit houdt in dat beschrijvingen van trainingen (reclame) een correct beeld geven van de organisatie die de trainingen aanbiedt (Bliss Your Body) en van de trainingen zelf. Het houdt ook in dat Bliss Your Body in reclame geen resultaten belooft die niet haalbaar zijn. Tevens houdt het in dat Bliss Your Body andere organisaties met een vergelijkbaar aanbod als concurrent respecteert en zich onthoudt van agressieve competitieve uitingen.
  3. Bliss Your Body doet al het mogelijke om te voldoen aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het privacybeleid van Bliss Your Body staat beschreven in de privacyverklaring die via www.blissyourbody.nl is in te zien.
 4. Inschrijving en bevestiging training
  1. Inschrijving voor een training gebeurt via de winkelwagen op de website, per e-mail of via een ticketshop. Bij ieder evenement staat vermeld hoe de inschrijving verloopt.
  2. Bij inschrijving via de winkelwagen op de website of per e-mail ontvangt een deelnemer een bevestiging van Bliss Your Body per e-mail. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende training tot stand.
  3. Bij inschrijving via de ticketshop ontvangt de deelnemer een ticket van de ticketshop. Met het ontvangen van dit ticket komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende training tot stand.
  4. Na inschrijving voor een training heeft een deelnemer een wettelijke bedenktijd van 14 werkdagen. Binnen deze periode kan de inschrijving zonder consequenties worden teruggetrokken.
 5. Prijzen van trainingen
  1. Bij inschrijving gelden de prijzen zoals deze staan vermeld op www.blissyourbody.nl.
  2. Bij aanmelding voor een training op basis van een aanbieding gelden de prijzen als vermeld in de aanbieding.
  3. In de trainingsprijs is materiaal of literatuur inbegrepen, tenzij anders vermeld.
  4. De trainingsprijzen zijn inclusief 21% btw, uitgezonderd het (na)scholingsaanbod waarvoor btw-vrijstelling geldt. Bliss Your Body is voor de vrijstelling van dit aanbod geregistreerd bij het CRKBO.
  5. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
  6. Prijzen kunnen worden aangepast bij wijzigingen in het btw-regime en/of de hoogte van de geldende btw-tarieven.
 6. Betalingen door deelnemers

  Aanmelding via de winkelwagen op de website of per e-mail:
  1. Na aanmelding voor een training via de website ontvangt de deelnemer binnen twee werkdagen een verzoek tot betaling.
  2. Betaling door de deelnemer dient te geschieden vóór de vermelde datum door middel van storting op een door Bliss Your Body aangewezen bankrekening.
  3. Indien een deelnemer niet heeft betaald vóór de vermelde datum, behoudt Bliss Your Body zich het recht om deelname aan de training te weigeren.

  Aanmelding via de ticketshop:
  1. Na aanmelding voor een training via de ticketshop ontvangt de deelnemer automatisch een bevestiging van betaling van de ticketshop.
  2. Bij annulering vindt geen restitutie van het gekochte ticket plaats. Wel is het mogelijk om, na overleg met en toestemming van Bliss Your Body, het ticket door te verkopen aan een andere deelnemer.
  3. Indien de betaling in de ticketshop slechts een aanbetaling betreft, hoeft bij annulering het resterende bedrag niet betaald te worden.
 7. Annuleringen door deelnemers
  Annuleren van korte trainingen (avondworkshops, dagworkshops, avondcursussen en online-programma’s):
  1. Bij annulering door de deelnemer tot 21 dagen voor een training worden geen kosten in rekening gebracht c.q. wordt het reeds betaalde bedrag teruggestort.
  2. Bij annulering vanaf 21 dagen tot 7 dagen voor de training wordt 50% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht. Deze betalingsverplichting geldt ook als er nog niet betaald was.
  3. Bij annulering binnen 7 dagen voor de training wordt het gehele verschuldigde bedrag in rekening gebracht. Deze betalingsverplichting geldt ook als er nog niet betaald was.
  4. Bij annulering kan een deelnemer, na overleg met en toestemming van Bliss Your Body, kosteloos iemand anders die voldoet aan de eisen in zijn of haar plaats laten aanmelden.
  5. Voor trainingen zoals de avondcursus die bestaan uit verschillende dagen geldt de datum van de eerste dag als peildatum. Bij annulering na deze eerste dag wordt geen geld teruggestort.

  Annuleren van meerdaagse retreats en de Intensive Tantra Training:
  1. Bij annulering door de deelnemer tot 8 weken voor de start van een training worden geen kosten in rekening gebracht c.q. wordt het reeds betaalde bedrag teruggestort.
  2. Bij annulering op een moment tussen 8 en 6 weken voor de start van de training wordt 25% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht. Deze betalingsverplichting geldt ook als er nog niet betaald was.
  3. Bij annulering op een moment tussen zes weken en 21 dagen voor de start van de training wordt 50% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht. Deze betalingsverplichting geldt ook als er nog niet betaald was.
  4. Bij annulering in de periode van 21 dagen vóór de start van de training wordt het gehele verschuldigde bedrag in rekening gebracht. Deze betalingsverplichting geldt ook als er nog niet betaald was.
  5. Bij annulering kan een deelnemer, na overleg met en toestemming van Bliss Your Body, iemand anders die voldoet aan de toelatingseisen in zijn of haar plaats laten aanmelden. Hierbij worden 50 Euro administratiekosten ingehouden op het terug te storten bedrag.
  6. Voor trainingen (zoals de Intensive) die bestaan uit verschillende dagen of modules geldt de datum van de eerste dag of module als peildatum. Bij annulering na deze eerste dag of module wordt geen geld teruggestort.

  H. Annuleringen door Bliss Your Body
  1. Bliss Your Body heeft te allen tijde het recht een training te annuleren. De deelnemers worden hieromtrent zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Bliss Your Body zal het door de deelnemers betaalde bedrag in zo’n geval binnen 7 dagen terugstorten.
  2. Indien mogelijk biedt Bliss Your Body bij annulering van een training de deelnemer een alternatief aan. Indien een deelnemer hiervan gebruik maakt wordt het bedrag niet teruggestort of wordt het, indien van toepassing, verrekend.

  I. Gedrag en grenzen
  1. Aan het begin van iedere training bespreekt de begeleider de gewenste omgangsregels. De begeleider benoemt dat van begeleiders én deelnemers wordt verwacht dat zij transparant zijn over hun wensen en grenzen en dat zij in het contact met anderen zo veel mogelijk afgestemd zijn. Ook wordt het belang van vertrouwelijkheid benadrukt. Deelnemers wordt expliciet gevraagd om in te stemmen met het verzoek om buiten de training geen namen van en/of persoonlijke informatie over andere deelnemers te noemen.
  2. Begeleiders bij Bliss Your Body bieden warme en betrokken begeleiding die puur professioneel is. Het contact tussen begeleiders en deelnemers is niet romantisch noch erotisch van aard.
  3. Begeleiders bij Bliss Your Body gaan tijdens een training of in de zes weken na een training geen intieme/seksuele relatie aan met een deelnemer. Indien erbij aanvang van de training al een intieme relatie bestaat tussen begeleider en deelnemer, dan zijn de betrokkenen open over het bestaan van deze relatie en zijn er binnen het team duidelijke afspraken gemaakt over de mogelijkheden van intiem contact binnen de training.
  4. Wanneer een teamlid of deelnemer de gecommuniceerde afspraken of grenzen niet respecteert of anderszins ongepast gedrag vertoont, heeft Wendy het recht om een deelnemer te vragen de training te verlaten, dan wel de toegang tot een volgende training te weigeren. Dit gebeurt zonder terugbetaling van de betaalde kosten.

  J. Aansprakelijkheid

  1. Iedere deelnemer van een training die langer dan een dagdeel duurt, ondertekent van te voren of bij aankomst een formulier waarin hij/zij verklaart zelf volledig verantwoordelijk te zijn voor zichzelf. Iedere deelnemer is verplicht om belangrijke gezondheidsproblemen, psychische problemen en medicijngebruik op dit formulier aan te geven.
  2. Bliss Your Body is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of in verband met deelname aan een training van Bliss Your Body, tenzij aan Bliss Your Body opzet of grove schuld kan worden verweten.
  3. Bliss Your Body is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door het annuleren van een training.
  4. Indien Bliss Your Body op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1, 2 of 3 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
  5. Indirecte schade wordt door Bliss Your Body niet vergoed.

 8. K. Klachtenregeling
  Bliss Your Body hanteert de in de bijlage bij deze Algemene Voorwaarden opgenomen Klachtenregeling.
  2. De genoemde klachtenregeling treedt in werking op het moment dat een (ex-) deelnemer schriftelijk een klacht bij Bliss Your Body meldt.

  L. Intellectueel eigendom
  1. Het eventueel verstrekte materiaal bij een training wordt eigendom van de deelnemer. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de inhoud van de training, het materiaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de training worden door Bliss Your Body voorbehouden.
  2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bliss Your Body is de deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte materiaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen. Het doorsturen van video’s uit online-programma’s naar derden is bijvoorbeeld niet toegestaan.

 9. Toepasselijk recht
  1. Op alle aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Bliss Your Body en overeenkomsten tussen Bliss Your Body en de deelnemer is het Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een inschrijving, aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij de wet anders voorschrijft.

Aldus vastgesteld op 11 juli 2019 te Bilthoven.

Bliss Your Body
wendy@blissyourbody.nl

KvK nr: 30171329

 

Bijlage Algemene Voorwaarden


Klachtenregeling

Bliss Your Body beoogt zo transparant mogelijk naar (potentiële) deelnemers van trainingen op te treden. Hiervoor is informatie op de website www.blissyourbody.nl beschikbaar. Daarnaast ontvangen deelnemers uiterlijk een week voor een training een e-mail waarin in grote lijnen vermeld staat wat deelnemers mogen verwachten.
Desalniettemin kan het voorkomen dat een deelnemer een klacht heeft over de gang van zaken rond de inschrijving, de inhoud van een training, het optreden van de begeleider(s) of wat dan ook.

In voorkomende gevallen zal Bliss Your Body daarbij de volgende procedure in acht nemen:

 • Bij binnenkomst van een klacht wordt de ontvangst daarvan onmiddellijk bevestigd en wordt de klager op de hoogte gesteld van de verdere procedure. De klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.
 • De directie van Bliss Your Body (Wendy Doeleman) bekijkt de klacht in eerste aanleg binnen uiterlijk zeven kalenderdagen na datum binnenkomst van de klacht.
 • Binnen 14 kalenderdagen neemt Bliss Your Body contact op met de klager om over de klacht van gedachten te wisselen om te proberen daarvoor binnen vier weken een oplossing te bewerkstelligen.
 • Indien op deze manier geen oplossing wordt bereikt, wordt door Bliss Your Body een onafhankelijk derde persoon, te weten dhr. Otto Philipse (mediator), ingeschakeld. Deze past hoor en wederhoor toe, tracht een oplossing te bereiken, waarmee beide partijen zich kunnen verenigen. Indien het niet mocht lukken om zo tot een oplossing te komen geeft hij Bliss Your Body binnen twee maanden na zijn inschakeling een oordeel over hoe de klacht opgelost dient te worden. Het oordeel van deze onafhankelijke derde persoon is voor Bliss Your Body en de klager bindend.
 • Het oordeel wordt binnen drie werkdagen na het komen tot het oordeel schriftelijk aan de indiener van de klacht en aan Bliss Your Body kenbaar gemaakt. Eventuele consequenties worden door Bliss Your Body zo spoedig als mogelijk afgehandeld.
 • De kosten voor inschakeling van de derde persoon worden eenmalig per klacht door Bliss Your Body betaald.
 • Van de klachtenbehandeling worden geschillen omtrent betalingsverplichtingen uitgezonderd.
 • Een klacht over een gebeurtenis, later dan zes maanden na afloop van de gebeurtenis wordt niet in behandeling genomen.
 • Een klacht en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar door Bliss Your Body bewaard.

Artikel M uit de Algemene Voorwaarden is eveneens van toepassing op deze klachtenregeling.

Bliss Your Body
info@blissyourbody.nl

KvK nr: 30171329

egrippen
1. Bliss Your Body: de opdrachtnemer, vertegenwoordigd door Wendy Doeleman.
2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die aan een training deelneemt.
3. Training: workshop, training, cursus, opleiding, online-programma of enige andere bijeenkomst/vorm voor particulieren in groepsverband met als doel het overbrengen en vergroten van kennis en vaardigheden en het bevorderen van persoonlijke en professionele groei.
4. Begeleider(s): Wendy en teamleden/assistenten.
5. Voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid
1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, (rechts)handelingen en overeenkomsten van Bliss Your Body.
2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden worden door Bliss Your Body uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd.
3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel D lid 1 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Informatieverstrekking & privacy
1. De informatie over trainingen die (potentiële) deelnemers op de website, in brochures of in andere vormen van communicatie kunnen vinden, is zo waarheidsgetrouw en accuraat mogelijk.
2. Bliss Your Body respecteert de reclamecode voor cursussen. Dit houdt in dat beschrijvingen van trainingen (reclame) een correct beeld geven van de organisatie die de trainingen aanbiedt (Bliss Your Body) en van de trainingen zelf. Het houdt ook in dat Bliss Your Body in reclame geen resultaten belooft die niet haalbaar zijn. Tevens houdt het in dat Bliss Your Body andere organisaties met een vergelijkbaar aanbod als concurrent respecteert en zich onthoudt van agressieve competitieve uitingen.
3. Bliss Your Body doet al het mogelijke om te voldoen aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het privacybeleid van Bliss Your Body staat beschreven in de privacyverklaring die via www.blissyourbody.nl is in te zien.

Inschrijving en bevestiging training
1. Inschrijving voor een training gebeurt via de winkelwagen op de website, per e-mail of via een ticketshop. Bij ieder evenement staat vermeld hoe de inschrijving verloopt.
2. Bij inschrijving via de winkelwagen op de website of per e-mail ontvangt een deelnemer een bevestiging van Bliss Your Body per e-mail. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende training tot stand.
3. Bij inschrijving via de ticketshop ontvangt de deelnemer een ticket van de ticketshop. Met het ontvangen van dit ticket komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende training tot stand.
4. Na inschrijving voor een training heeft een deelnemer een wettelijke bedenktijd van 14 werkdagen. Binnen deze periode kan de inschrijving zonder consequenties worden teruggetrokken.

Prijzen van trainingen
1. Bij inschrijving gelden de prijzen zoals deze staan vermeld op www.blissyourbody.nl.
2. Bij aanmelding voor een training op basis van een aanbieding gelden de prijzen als vermeld in de aanbieding.
3. In de trainingsprijs is materiaal of literatuur inbegrepen, tenzij anders vermeld.
4. De trainingsprijzen zijn inclusief 21% btw, uitgezonderd het (na)scholingsaanbod waarvoor btw-vrijstelling geldt. Bliss Your Body is voor de vrijstelling van dit aanbod geregistreerd bij het CRKBO.
5. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
6. Prijzen kunnen worden aangepast bij wijzigingen in het btw-regime en/of de hoogte van de geldende btw-tarieven.

Betalingen door deelnemers

Aanmelding via de winkelwagen op de website of per e-mail:
1. Na aanmelding voor een training via de website ontvangt de deelnemer binnen twee werkdagen een verzoek tot betaling.
2. Betaling door de deelnemer dient te geschieden vóór de vermelde datum door middel van storting op een door Bliss Your Body aangewezen bankrekening.
3. Indien een deelnemer niet heeft betaald vóór de vermelde datum, behoudt Bliss Your Body zich het recht om deelname aan de training te weigeren.

Aanmelding via de ticketshop:
1. Na aanmelding voor een training via de ticketshop ontvangt de deelnemer automatisch een bevestiging van betaling van de ticketshop.
2. Bij annulering vindt geen restitutie van het gekochte ticket plaats. Wel is het mogelijk om, na overleg met en toestemming van Bliss Your Body, het ticket door te verkopen aan een andere deelnemer.
3. Indien de betaling in de ticketshop slechts een aanbetaling betreft, hoeft bij annulering het resterende bedrag niet betaald te worden.

Annuleringen door deelnemers
Annuleren van korte trainingen (avondworkshops, dagworkshops, avondcursussen en online-programma’s):
1. Bij annulering door de deelnemer tot 21 dagen voor een training worden geen kosten in rekening gebracht c.q. wordt het reeds betaalde bedrag teruggestort.
2. Bij annulering vanaf 21 dagen tot 7 dagen voor de training wordt 50% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht. Deze betalingsverplichting geldt ook als er nog niet betaald was.
3. Bij annulering binnen 7 dagen voor de training wordt het gehele verschuldigde bedrag in rekening gebracht. Deze betalingsverplichting geldt ook als er nog niet betaald was.
4. Bij annulering kan een deelnemer, na overleg met en toestemming van Bliss Your Body, kosteloos iemand anders die voldoet aan de eisen in zijn of haar plaats laten aanmelden.
5. Voor trainingen zoals de avondcursus die bestaan uit verschillende dagen geldt de datum van de eerste dag als peildatum. Bij annulering na deze eerste dag wordt geen geld teruggestort.

Annuleren van meerdaagse retreats en de Intensive Tantra Training:
1. Bij annulering door de deelnemer tot twee maanden voor de start van een training worden geen kosten in rekening gebracht c.q. wordt het reeds betaalde bedrag teruggestort.
2. Bij annulering tot één maand voor de start van de training wordt 50% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht. Deze betalingsverplichting geldt ook als er nog niet betaald was.
3. Bij annulering binnen 14 dagen voor de start van de training wordt het gehele verschuldigde bedrag in rekening gebracht. Deze betalingsverplichting geldt ook als er nog niet betaald was.
4. Bij annulering kan een deelnemer, na overleg met en toestemming van Bliss Your Body, iemand anders die voldoet aan de toelatingseisen in zijn of haar plaats laten aanmelden. Hierbij worden 50 Euro administratiekosten ingehouden op het terug te storten bedrag.
5. Voor trainingen die bestaan uit verschillende dagen of modules geldt de datum van de eerste dag of module als peildatum. Bij annulering na deze eerste dag of module wordt geen geld teruggestort.

H. Annuleringen door Bliss Your Body
1. Bliss Your Body heeft te allen tijde het recht een training te annuleren. De deelnemers worden hieromtrent zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Bliss Your Body zal het door de deelnemers betaalde bedrag in zo’n geval binnen 7 dagen terugstorten.
2. Indien mogelijk biedt Bliss Your Body bij annulering van een training de deelnemer een alternatief aan. Indien een deelnemer hiervan gebruik maakt wordt het bedrag niet teruggestort of wordt het, indien van toepassing, verrekend.

I. Gedrag en grenzen
1. Aan het begin van iedere training bespreekt de begeleider de gewenste omgangsregels. De begeleider benoemt dat van begeleiders én deelnemers wordt verwacht dat zij transparant zijn over hun wensen en grenzen en dat zij in het contact met anderen zo veel mogelijk afgestemd zijn. Ook wordt het belang van vertrouwelijkheid benadrukt. Deelnemers wordt expliciet gevraagd om in te stemmen met het verzoek om buiten de training geen namen van en/of persoonlijke informatie over andere deelnemers te noemen.
2. Begeleiders bij Bliss Your Body bieden warme en betrokken begeleiding die puur professioneel is. Het contact tussen begeleiders en deelnemers is niet romantisch noch erotisch van aard.
3. Begeleiders bij Bliss Your Body gaan tijdens een training of in de zes weken na een training geen intieme/seksuele relatie aan met een deelnemer. Indien erbij aanvang van de training al een intieme relatie bestaat tussen begeleider en deelnemer, dan zijn de betrokkenen open over het bestaan van deze relatie en zijn er binnen het team duidelijke afspraken gemaakt over de mogelijkheden van intiem contact binnen de training.
4. Wanneer een teamlid of deelnemer de gecommuniceerde afspraken of grenzen niet respecteert of anderszins ongepast gedrag vertoont, heeft Wendy het recht om een deelnemer te vragen de training te verlaten, dan wel de toegang tot een volgende training te weigeren. Dit gebeurt zonder terugbetaling van de betaalde kosten.

J. Aansprakelijkheid

1. Iedere deelnemer van een training die langer dan een dagdeel duurt, ondertekent van te voren of bij aankomst een formulier waarin hij/zij verklaart zelf volledig verantwoordelijk te zijn voor zichzelf. Iedere deelnemer is verplicht om belangrijke gezondheidsproblemen, psychische problemen en medicijngebruik op dit formulier aan te geven.
2. Bliss Your Body is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of in verband met deelname aan een training van Bliss Your Body, tenzij aan Bliss Your Body opzet of grove schuld kan worden verweten.
3. Bliss Your Body is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door het annuleren van een training.
4. Indien Bliss Your Body op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1, 2 of 3 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
5. Indirecte schade wordt door Bliss Your Body niet vergoed.

K. Klachtenregeling
Bliss Your Body hanteert de in de bijlage bij deze Algemene Voorwaarden opgenomen Klachtenregeling.
2. De genoemde klachtenregeling treedt in werking op het moment dat een (ex-) deelnemer schriftelijk een klacht bij Bliss Your Body meldt.

L. Intellectueel eigendom
1. Het eventueel verstrekte materiaal bij een training wordt eigendom van de deelnemer. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de inhoud van de training, het materiaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de training worden door Bliss Your Body voorbehouden.
2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bliss Your Body is de deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte materiaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen. Het doorsturen van video’s uit online-programma’s naar derden is bijvoorbeeld niet toegestaan.

M. Toepasselijk recht
1. Op alle aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Bliss Your Body en overeenkomsten tussen Bliss Your Body en de deelnemer is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een inschrijving, aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij de wet anders voorschrijft.

Aldus vastgesteld op 24 november 2018 te Bilthoven.

Bliss Your Body
wendy@blissyourbody.nl
KvK nr: 30171329


Bijlage:

Klachtenregeling
Bliss Your Body beoogt zo transparant mogelijk naar (potentiële) deelnemers van trainingen op te treden. Hiervoor is informatie op de website www.blissyourbody.nl beschikbaar. Daarnaast ontvangen deelnemers uiterlijk een week voor een training een e-mail waarin in grote lijnen vermeld staat wat deelnemers mogen verwachten. Desalniettemin kan het voorkomen dat een deelnemer een klacht heeft over de gang van zaken rond de inschrijving, de inhoud van een training, het optreden van de begeleider(s) of wat dan ook.

In voorkomende gevallen zal Bliss Your Body daarbij de volgende procedure in acht nemen:

 • Bij binnenkomst van een klacht wordt de ontvangst daarvan onmiddellijk bevestigd en wordt de klager op de hoogte gesteld van de verdere procedure. De klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.
 • De directie van Bliss Your Body (Wendy Doeleman) bekijkt de klacht in eerste aanleg binnen uiterlijk zeven kalenderdagen na datum binnenkomst van de klacht.
 • Binnen 14 kalenderdagen neemt Bliss Your Body contact op met de klager om over de klacht van gedachten te wisselen om te proberen daarvoor binnen vier weken een oplossing te bewerkstelligen.
 • Indien op deze manier geen oplossing wordt bereikt, wordt door Bliss Your Body een onafhankelijk derde persoon, te weten dhr. Otto Philipse (mediator), ingeschakeld. Deze past hoor en wederhoor toe, tracht een oplossing te bereiken, waarmee beide partijen zich kunnen verenigen. Indien het niet mocht lukken om zo tot een oplossing te komen geeft hij Bliss Your Body binnen twee maanden na zijn inschakeling een oordeel over hoe de klacht opgelost dient te worden. Het oordeel van deze onafhankelijke derde persoon is voor Bliss Your Body en de klager bindend.
 • Het oordeel wordt binnen drie werkdagen na het komen tot het oordeel schriftelijk aan de indiener van de klacht en aan Bliss Your Body kenbaar gemaakt. Eventuele consequenties worden door Bliss Your Body zo spoedig als mogelijk afgehandeld.
 • De kosten voor inschakeling van de derde persoon worden eenmalig per klacht door Bliss Your Body betaald.
 • Van de klachtenbehandeling worden geschillen omtrent betalingsverplichtingen uitgezonderd.
 • Een klacht over een gebeurtenis, later dan zes maanden na afloop van de gebeurtenis wordt niet in behandeling genomen.
 • Een klacht en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar door Bliss Your Body bewaard.

Artikel M uit de Algemene Voorwaarden is eveneens van toepassing op deze klachtenregeling.

Bliss Your Body
info@blissyourbody.nl
KvK nr: 30171329

Meld je hier aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief

Iedere 10e aanmelding ontvangt een tegoedbon van €15!

Dank je wel! Check je mailbox om je aanmelding te bevestigen.