Algemene Voorwaarden & Klachtenregeling

Bliss Your Body – School voor Tantra (11 januari 2024)

 

A. Begrippen
1. Bliss Your Body – School voor Tantra: de opdrachtnemer, vertegenwoordigd door Wendy Doeleman. Omdat er meerdere begeleiders bij Bliss Your Body actief zijn, spreken we in dit document vanaf lid C in de wij-vorm.
2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die aan een training deelneemt. Ten behoeve van de leesbaarheid wordt de deelnemer in dit document vanaf lid C met ‘jij’ aangesproken.
3. Training: workshop, training, cursus, opleiding, online-programma of enige andere bijeenkomst/vorm voor particulieren in groepsverband met als doel het overbrengen en vergroten van kennis en vaardigheden en het bevorderen van persoonlijke en professionele groei.
4. Begeleider(s): Wendy, andere begeleiders en assistenten.
5. Teamleden: Wendy, andere begeleiders en assistenten
6. Voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden.

B. Toepasselijkheid
1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, (rechts)handelingen en overeenkomsten van Bliss Your Body.
2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden worden door Bliss Your Body uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd.
3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel D lid 1 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

C. Informatieverstrekking & privacy
1. De informatie over trainingen die jij als (potentiële) deelnemer op de website, in brochures of in andere vormen van communicatie kunnen vinden, is zo waarheidsgetrouw en accuraat mogelijk.
2. Wij respecteren de reclamecode voor cursussen. Dit houdt in dat beschrijvingen van trainingen (reclame) een correct beeld geven van Bliss Your Body en van de trainingen zelf. Het houdt ook in dat we in reclame geen resultaten beloven die niet haalbaar zijn. Tevens houdt het in dat we andere organisaties met een vergelijkbaar aanbod als concurrent respecteren en dat we ons onthouden van agressieve competitieve uitingen.
3. We doen al het mogelijke om te voldoen aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het privacybeleid van Bliss Your Body staat beschreven in de privacyverklaring die via www.blissyourbody.nl is in te zien.

D. Inschrijving en bevestiging training
1. Inschrijving voor een training gebeurt per e-mail, via een ticketshop of (bij online-cursussen) via de winkelwagen op de website.
2. Bij inschrijving via de winkelwagen op de website of per e-mail ontvang je een bevestiging per e-mail. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende training tot stand.
3. Bij inschrijving via de ticketshop ontvang je een bevestiging van de ticketshop. Met het ontvangen van dit ticket komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende training tot stand.
4. Na inschrijving voor een training heb je een wettelijke bedenktijd van 14 werkdagen. Binnen deze periode kan de inschrijving zonder consequenties worden teruggetrokken.

E. Prijzen van trainingen
1. Bij inschrijving gelden de prijzen zoals deze staan vermeld op www.blissyourbody.nl.
2. Bij aanmelding voor een training op basis van een aanbieding gelden de prijzen zoals vermeld in de aanbieding.
3. In de trainingsprijs is materiaal of literatuur inbegrepen, tenzij anders vermeld.
4. De trainingsprijzen zijn inclusief 9% btw, uitgezonderd het (na)scholingsaanbod waarvoor btw-vrijstelling geldt. Bliss Your Body is voor de vrijstelling van dit aanbod geregistreerd bij het CRKBO. Voor online cursussen geldt een tarief van 21% btw.
5. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden zoals hogere kosten voor locaties tussentijds worden aangepast.
6. Prijzen kunnen worden aangepast bij wijzigingen in het btw-regime en/of de hoogte van de geldende btw-tarieven.
7. Prijzen kunnen eenmaal per jaar op basis van een inflatiecorrectie worden aangepast.

F. Betalingen door deelnemers

Aanmelding via de ticketshop of via de winkelwagen op de website (online):
1. Na aanmelding voor een training via de ticketshop of winkelwagen ontvang je automatisch per e-mail een bevestiging van betaling.
2. Indien gewenst kun je voor betalingen via de ticketshop via Bliss Your Body een factuur inclusief btw aanvragen. Deze zal vanuit de ticketshop worden verschaft.

Aanmelding per e-mail:
1. Na aanmelding voor een training per e-mail ontvang je binnen twee werkdagen een verzoek tot betaling via een factuur.
2. Je dient vóór de vermelde datum te betalen door middel van storting op een door Bliss Your Body aangewezen bankrekening. Deze staat in de factuur vermeld.
3. Indien je niet hebt betaald vóór de vermelde datum, behouden we ons het recht om deelname aan de training te weigeren.

G. Annuleringen door deelnemers

Annuleren van korte trainingen (avondworkshops, dagworkshops, korte cursussen):
1. Als je tot 21 dagen voor een training annuleert, storten we het reeds betaalde bedrag aan je terug.
2. Als je annuleert tussen 21 dagen en 7 dagen voor een training storten we 50% van het verschuldigde bedrag aan je terug. De betalingsverplichting voor de andere 50% geldt ook als je nog niet had betaald.
3. Als je annuleert binnen 7 dagen voor de training krijg je geen geld teruggestort of dien je het hele bedrag te betalen, indien je nog niet had betaald.
4. Als je annuleert, mag je na overleg met en toestemming van de betrokken begeleider, kosteloos iemand anders die voldoet aan de eisen (soms: ervaring, gender) in jouw plaats laten deelnemen.
5. Voor trainingen zoals de avondcursus die bestaan uit verschillende dagen geldt de datum van de eerste dag als peildatum. Als je na deze eerste dag annuleert, storten we geen geld terug.

Annuleren van meerdaagse retreats en de Intensive Tantra Training level 1 en level 2:
1. Als je tot 8 weken voor de start van een training annuleert, storten we het reeds betaalde bedrag aan je terug, minus 25 Euro administratiekosten. Bij de Intensive geldt de datum van de online startbijeenkomst als de startdatum.
2. Als je annuleert tussen 8 en 6 weken voor de start van de training wordt 25% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht. Deze betalingsverplichting geldt ook als er nog niet betaald was.
3. Als je annuleert tussen 6 weken en 21 dagen voor de start van de training wordt 50% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht. Deze betalingsverplichting geldt ook als er nog niet betaald was.
4. Als je in de periode van 21 dagen vóór de start van de training annuleert, dien je het gehele verschuldigde bedrag te betalen minus de kosten voor verblijf indien deze bij de locatie nog geannuleerd kunnen worden. Deze betalingsverplichting geldt ook als er nog niet betaald was.
5. Als je annuleert, kun je, na overleg met en toestemming van de betrokken begeleider, iemand anders die voldoet aan de toelatingseisen in jouw plaats laten aanmelden. Hierbij wordt 25 Euro aan administratiekosten ingehouden op het terug te storten bedrag.
6. Voor trainingen (zoals de Intensive) die bestaan uit verschillende dagen of modules geldt de datum van de online startbijeenkomst als startmoment.

H. Annuleringen door Bliss Your Body
1. We hebben te allen tijde het recht een training te annuleren. We proberen dit zo veel mogelijk te voorkomen, maar mocht het onverhoopt gebeuren, dan word je hierover zo snel mogelijk op de hoogte gesteld.
2. Indien mogelijk bieden we je bij annulering van een training een alternatief aan. Indien je hiervan gebruik maakt wordt het bedrag niet teruggestort of wordt het, indien van toepassing, verrekend. Als je hier geen gebruik van maakt, zullen we ik het door jou betaalde bedrag binnen 7 dagen terugstorten.

I. Gedrag en grenzen
1. Aan het begin van iedere training bespreekt de begeleider de gewenste omgangsregels met de aanwezigen. De begeleider benoemt dat we van iedereen verwachten dat zij zo goed mogelijk voor zichzelf zorgen, hun grenzen aangeven indien nodig en dat zij de grenzen van anderen respecteren. Ook wordt het belang van vertrouwelijkheid benadrukt.
2. Teamleden bieden een warme en betrokken begeleiding. Het contact tussen hen en jou is echter niet romantisch noch erotisch van aard.
3. Teamleden gaan tijdens een training of in de 6 weken na een training geen intieme/ seksuele relatie aan met jou als deelnemer.
4. Als je als deelnemer de gecommuniceerde afspraken of grenzen niet respecteert of anderszins ongepast gedrag vertoont, hebben we het recht om je te vragen de training te verlaten, dan wel je de toegang tot een volgende training te weigeren. Dit gebeurt zonder terugbetaling van de betaalde kosten.
5. Als je als deelnemer ontevreden bent over het gedrag van een of meerdere teamleden, dan staat in de Klachtenregeling (zie bijlage) vermeld wat je dan kunt doen.
6. Als Bliss Your Body onderschrijven we de Ethische Gedragscode zoals geformuleerd door TantraWijzer (www.tantrawijzer.nl).

J. Aansprakelijkheid
1. Voor iedere workshop of training vragen we je om het te melden als je gezondheids-problemen of psychische problemen hebt.
2. Bij langere trainingen zoals de Intensive Tantra Training vul je een uitgebreide vragenlijst in over je gezondheid, psychische gesteldheid, medicijngebruik, levenservaringen, ervaring in tantra, wensen en zorgen ten aanzien van de training.
3. Teamleden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of in verband met deelname aan een training van ons, tenzij aan de begeleider(s) en/of assistenten opzet of grove schuld kan worden verweten.
4. Teamleden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door het annuleren van een training.
5. Indien teamleden op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1, 2, 3 of 4 wel aansprakelijk zijn voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
6. Indirecte schade wordt niet vergoed.

K. Klachtenregeling
1. Wij hanteren de in de bijlage bij deze Algemene Voorwaarden opgenomen Klachtenregeling. Ter afhandeling van klachten zijn we lid van Klachtenportaal ZORG.

L. Intellectueel eigendom
1. Het verstrekte materiaal bij een training wordt jouw eigendom. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de inhoud van de training, het materiaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de training worden door ons voorbehouden.
2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons ben je niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte materiaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen. Het doorsturen van onderdelen uit online-programma’s naar derden is bijvoorbeeld niet toegestaan.

M. Toepasselijk recht
1. Op alle aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Bliss Your Body en overeenkomsten tussen Bliss Your Body en de deelnemer is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een inschrijving, aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij de wet anders voorschrijft.

Aldus vastgesteld op 11 januari 2024 te Zeist.

Bliss Your Body – School voor Tantra
info@blissyourbody.nl
KvK nr: 30171329

Bijlage Algemene Voorwaarden – Klachtenregeling

Hoe gaan we om met klachten?

Wij (Bliss Your Body, met Wendy Doeleman als hoofdaansprakelijke) willen zo transparant mogelijk naar jou als (potentiële) deelnemer van een workshop of training zijn. Hiervoor is informatie op onze website Bliss Your Body beschikbaar. Ook ontvang je als deelnemer ongeveer een week voor een workshop of training een e-mail waarin in grote lijnen vermeld staat wat je mag verwachten. Tijdens workshops en trainingen werken we met een zo groot mogelijk zorgvuldigheid.

Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over de gang van zaken rond de inschrijving, de inhoud van een workshop of training, ons handelen of wat dan ook.

We nodigen je uit om onvrede of een klacht altijd als eerste (direct) bij de betreffende assistent of begeleider en/of bij Wendy te uiten. Dit kan in eerste instantie telefonisch of persoonlijk, maar dient uiteindelijk in ieder geval ook schriftelijk (mag per mail) te gebeuren. Hoe sneller je iets meldt, hoe gemakkelijker het meestal is om er samen uit te komen. We bekijken je klacht zo spoedig mogelijk en zullen binnen een week contact met je opnemen om over de klacht van gedachten te wisselen. Ons streven is om zo snel mogelijk tot een bevredigende uitkomst te komen.

Als we er samen niet uitkomen óf als je je klacht niet direct bij ons wilt melden, kun je contact opnemen met Klachtenportaal ZORG. Hier zijn we bij aangesloten. Deze organisatie kan je ondersteunen middels een Klachtenfunctionaris. Op Klachtenportaalzorg vind je de spelregels en stappen die je kunt ondernemen.

ID lidmaatschap Bliss Your Body/Wendy Doeleman: 11788

Artikel M uit de Algemene Voorwaarden is eveneens van toepassing op deze klachtenregeling.

Bliss Your Body – School voor Tantra
info@blissyourbody.nl
KvK nr: 30171329

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief.
Je ontvangt gratis het Shiva Shakti Spel, waarin je kennismaakt met allerlei actieve meditaties!

Dank je wel! Check je mailbox om je aanmelding te bevestigen.