Algemene voorwaarden – Individuele sessies

A. Begrippen

 1. Wendy: de opdrachtnemer, Wendy Doeleman.
 2. Cliënt: de natuurlijke persoon die een intakegesprek, sessie of reeks van sessies afneemt.
 3. Sessie: individuele begeleiding welke kan bestaan uit lichaamswerk, ademwerk, (actieve) meditaties, massage/aanraking (niet erotisch/seksueel), de-armouring en coaching.
 4. Voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden.


B. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle individuele sessies van Wendy, inclusief intakegesprek.
 2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door Wendy uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.

C. Informatievertrekking & privacy

 1. De verstrekte informatie over individuele sessies op de website, in brochures of in andere schriftelijke of mondelinge communicatie is te allen tijde waarheidsgetrouw en accuraat.
 2. Bliss Your Body doet al het mogelijke om te voldoen aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het privacybeleid van Bliss Your Body staat beschreven in de privacyverklaring die via blissyourbody.nl is in te zien.
 3. Wendy behandelt alle persoonlijke informatie die de cliënt met haar deelt vertrouwelijk. Zij deelt deze informatie niet met derden zonder toestemming van de cliënt, behalve rechtswege.
 4. Wendy verwacht van iedere cliënt dat hij/zij zorgvuldig en respectvol omgaat met het delen van informatie over de inhoud en vorm van de sessies met derden.


D. Verantwoordelijkheid en verplichtingen

 1. Wendy biedt met haar sessies de mogelijkheid om onderdelen van tantra in een een-op-een situatie te ervaren. Doel hiervan is het bevorderen van het bewustzijn, ontspanning, persoonlijke en professionele groei van de cliënt.
 2. Wendy zet zich in om de cliënt de best mogelijke kwaliteit tijdens de sessies te leveren.
 3. De sessies zijn geen vorm van medische behandeling en dienen ook niet als zodanig te worden beschouwd.
 4. In ruil voor de door de cliënt te betalen vergoeding geeft Wendy de sessies volgens de afspraken in deze voorwaarden. De cliënt stemt in met de te betalen vergoedingen en de afspraken in deze voorwaarden.
 5. De cliënt dient tijdens een intakegesprek (mondeling) of voorafgaande aan een eerste sessie (schriftelijk) belangrijke gezondheidsproblemen, psychische problemen en medicijngebruik te melden. Nieuwe klachten of problemen dienen in een (latere) sessie altijd gemeld te worden.
 6. De cliënt is tijdens een sessie en tussen verschillende sessies door zelf verantwoordelijk voor de eigen fysieke en emotionele gezondheid en voor beslissingen die hij of zij neemt naar aanleiding van de sessies.
 7. Wendy is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of in verband met het ondergaan van een sessie, tenzij aan Wendy opzet of grove schuld kan worden verweten. Indien Wendy op enig moment wel aansprakelijk gehouden wordt voor enige schade, dan is deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag. Indirecte schade wordt door Wendy niet vergoed.
 8. De cliënt dient enige schade die hij of zij veroorzaakt tijdens een sessie (denk aan meubilair, aanwezige spullen) binnen 14 dagen te vergoeden.
 9. Wendy heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij BALENS.


E. Procedure

 1. Wendy start de begeleiding van een langer traject met een intakegesprek. Alleen als de cliënt al bekend is bij Wendy en deze haar werkwijze goed kent (bijvoorbeeld via de workshops van Bliss Your Body), is een apart intakegesprek niet per se nodig. Als een cliënt een losse massage of de-armouringsessie wenst, is een intakegesprek niet nodig.
 2. De Algemene Voorwaarden zijn in te zien via de website van Bliss Your Body.
 3. Aanwezigheid van de cliënt tijdens het intakegesprek of een eerste massage of de-armouringsessie impliceert dat de cliënt de Algemene Voorwaarden heeft gelezen en accepteert.
 4. Tijdens een intakegesprek voor een langer traject van lichaamsgerichte coaching en/of de-armouring, bespreekt Wendy de wensen en verwachtingen van de cliënt evenals de aard van de sessies. Ook stelt zij vragen over de levensloop en (fysieke en psychische) gezondheid van de cliënt. Op basis hiervan doet Wendy tijdens het intakegesprek een voorstel voor een of meerdere volgende sessies (aantal, duur, vorm, inhoud). Tijdens het intakegesprek kan ook al een korte meditatie of oefening plaatsvinden en op initiatief van Wendy en met instemming van de cliënt kan dit ook aanraking (op de kleren) inhouden.
 5. Bij een losse massage of de-armouringsessie vraagt Wendy naar wensen, verwachtingen, levensloop en gezondheid van de cliënt via een vragenlijst die van te voren door de cliënt wordt ingevuld en opgestuurd. Het ontvangen van een massage de-armouringsessie betekent dat er lichamelijk contact plaatsvindt. Dit contact is eenzijdig: Wendy geeft de aanraking en de cliënt ontvangt.
 6. Tussen twee sessies in kan de cliënt per e-mail contact opnemen met Wendy om kort een ervaring te delen of om meer duidelijkheid over een onderdeel van een thuisopdracht of meditatie te krijgen. Als het tussentijds contact intensievere vormen krijgt (langere telefoongesprekken, uitgebreidere e-mail uitwisselingen), kan Wendy hiervoor extra kosten in rekening gaan brengen. Dit wordt altijd eerst overlegd met de cliënt.
 7. De sessies vinden plaats in Bilthoven of op een ander te bespreken locatie. In dit laatste geval betaalt de cliënt Wendy’s reiskosten en eventuele bijkomende kosten.


F. Gedrag en grenzen

 1. In het intakegesprek voor lichaamsgerichte coaching en voorafgaande aan een eerste massage of de-armouringsessie bespreekt Wendy de mogelijkheden en onmogelijkheden van lichaamscontact binnen een sessie. De cliënt bevestigt dat hij/zij dit begrepen heeft en dit te allen tijde respecteert. Indien nodig benoemt Wendy de mogelijkheden en grenzen opnieuw tijdens vervolgsessies.
 2. In het intakegesprek voor lichaamsgerichte coaching en voorafgaande aan een eerste massage of de-armouringsessie verwoordt de cliënt de eigen wensen en grenzen rondom lichaamscontact binnen een sessie. Wendy bevestigt dat zij dit begrepen heeft en dat zij hier respectvol en zorgvuldig mee omgaat. Indien nodig benoemt de cliënt de wensen en grenzen opnieuw tijdens vervolgsessies.
 3. Het lichamelijk contact tijdens sessies is eenzijdig, dat wil zeggen Wendy raakt de cliënt aan en niet andersom, tenzij expliciet anders afgesproken.
 4. De begeleiding van Wendy richting de cliënt is warm en betrokken, maar de relatie tussen Wendy en de cliënt is puur professioneel. Het contact is niet romantisch noch erotisch van aard.
 5. Wendy gaat geen intieme relatie of hechte vriendschapsband aan met een cliënt. Indien er al een intieme relatie of hechte vriendschapsband met een cliënt bestaat, maken Wendy en de cliënt van te voren duidelijke afspraken over de mogelijkheden en grenzen binnen de sessies.
 6. Wanneer een cliënt de gecommuniceerde afspraken of grenzen uit deze voorwaarden niet respecteert of anderszins ongepast gedrag vertoont, heeft Wendy het recht om een sessie per direct te beëindigen, zonder terugbetaling van de eerder betaalde vergoedingen. Wendy heeft te allen tijde het recht een cliënt te weigeren of om te weigeren bepaalde soort sessies en handelingen uit te voeren.
 7. Ongepast gedrag bestaat uit onder andere:
 • Wendy aanraken zonder gegeven toestemming.
 • Expliciet erotische/seksuele interactie/handelingen of opmerkingen.
 • Het niet respecteren van andere grenzen aangegeven door Wendy.


G. Betalen, annuleren en verzetten van sessies

 1. De cliënt betaalt het intakegesprek/de sessie van te voren (per bank) of tijdens een sessie (contant). Op verzoek verschaft Wendy een factuur. De bedragen zijn inclusief 21% btw.
 2. Voor werk in de avonduren (na 17.30 uur) kan Wendy een hoger tarief rekenen. Dit wordt van te voren aan de cliënt voorgelegd.
 3. Het is mogelijk dat tijdens of aan het eind van een intakegesprek Wendy en/of de cliënt tot de conclusie komen dat verdere sessies niet wenselijk of mogelijk zijn. In dit geval vindt geen restitutie plaats en geldt nog steeds de betalingsverplichting voor het intakegesprek.
 4. Een cliënt die een sessie wil annuleren, dient dit tenminste 24 uur van te voren te doen. Bij annulering binnen 24 uur dient de sessie alsnog betaald te worden c.q. vindt geen terugbetaling plaats.
 5. Indien Wendy wegens omstandigheden een sessie dient te annuleren, stelt zij de cliënt hier zo snel mogelijk van op de hoogte. De cliënt kan kiezen tussen de afspraak verzetten of het geld teruggestort krijgen. Dit laatste zal Wendy binnen 7 dagen doen.
 6. De cliënt kan op elk moment een reeks sessies beëindigen door een email te sturen naar wendy@blissyourbody.nl.
 7. In geval van bijzondere omstandigheden heeft Wendy het recht om een geplande reeks sessies eerder te beëindigen en om toekomstige sessies met de cliënt te annuleren. Bij deze omstandigheden stelt Wendy de cliënt zo spoedig mogelijk op de hoogte van de beëindiging.


H. Klachtenregeling

 1. Wendy hanteert de in de bijlage bij deze Algemene Voorwaarden opgenomen Klachtenregeling.
 2. De genoemde klachtenregeling treedt in werking op het moment dat een (ex-) cliënt schriftelijk (per brief of e-mail) een klacht bij Wendy


I. Toepasselijk recht

 1. Op alle aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Wendy en overeenkomsten tussen Wendy en een cliënt is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een inschrijving, aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij de wet anders voorschrijft.

Aldus vastgesteld op 24 november 2018 te Bilthoven.


Bijlage

Klachtenregeling
Wendy beoogt zo transparant mogelijk naar (potentiële) cliënten op te treden. Hiervoor is informatie op de website www.blissyourbody.nl beschikbaar. Op de website staat duidelijk vermeld dat verondersteld wordt dat de cliënt vóór aanvang van het intakegesprek of de eerste sessie de Algemene Voorwaarden heeft gelezen en ermee akkoord gaat. Desalniettemin kan het voorkomen dat een cliënt een klacht heeft over de gang van zaken rond de aanmelding, het intakegesprek, een sessie, de ruimte, het handelen van Wendy of wat dan ook.

In voorkomende gevallen zal Wendy daarbij de volgende procedure in acht nemen:

 • Bij binnenkomst van een klacht wordt de ontvangst daarvan onmiddellijk bevestigd en wordt de klager op de hoogte gesteld van de verdere procedure. De klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.
 • Wendy bekijkt de klacht in eerste aanleg binnen uiterlijk zeven kalenderdagen na datum binnenkomst van de klacht.
 • Binnen 14 kalenderdagen neemt Wendy contact op met de klager om over de klacht van gedachten te wisselen om te proberen daarvoor binnen vier weken een oplossing te bewerkstelligen.
 • Indien op deze manier geen oplossing wordt bereikt, wordt door Wendy een onafhankelijk derde persoon, te weten dhr. Otto Philipse (mediator), ingeschakeld. Deze past hoor en wederhoor toe, tracht een oplossing te bereiken, waarmee beide partijen zich kunnen verenigen. Indien het niet mocht lukken om zo tot een oplossing te komen geeft hij Wendy binnen twee maanden na zijn inschakeling een oordeel over hoe de klacht opgelost dient te worden. Het oordeel van deze onafhankelijke derde persoon is voor Wendy en de klager bindend.
 • Het oordeel wordt binnen drie werkdagen na het komen tot het oordeel schriftelijk aan de indiener van de klacht en aan Wendy kenbaar gemaakt. Eventuele consequenties worden door Wendy zo spoedig als mogelijk afgehandeld.
 • De kosten voor inschakeling van de derde persoon worden eenmalig per klacht door Wendy betaald.
 • Van de klachtenbehandeling worden geschillen omtrent betalingsverplichtingen uitgezonderd.
 • Een klacht over een gebeurtenis, later dan zes maanden na afloop van de gebeurtenis wordt niet in behandeling genomen.
 • Een klacht en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar door Wendy bewaard.

Artikel I uit de Algemene Voorwaarden is eveneens van toepassing op deze klachtenregeling.

Bliss Your Body
info@blissyourbody.nl
KvK nr: 30171329

Meld je hier aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief

Iedere 10e aanmelding ontvangt een tegoedbon van €15!

Dank je wel! Check je mailbox om je aanmelding te bevestigen.